Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 378 | Jian bumin qinü 姦部民妻女

凡軍民本管官吏姦所部妻女者,加凡姦罪二等,各罷職役不敘,婦女以凡姦論。若姦囚婦者,杖一百、徒三年,囚婦止坐原犯罪名。若保管在外,仍以姦所部坐之;強者,俱斬。

條例/tiaoli 1

一、凡軍職及應襲舍人犯姦,除姦所捕獲,及刁姦坐擬姦罪者,官革職,與舍人俱發本衛,隨舍餘食糧差操。其指姦及非姦所捕獲者,俱照常發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname