Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 130 | Qianliang huxiang juecha 錢糧互相覺察

凡倉庫務場、官吏、攢攔、庫子、斗級,皆得互相覺察。若知侵欺、盜用、借貸係官錢糧,已出倉庫,匿而不舉,及故縱者,并與犯人同罪。至死減一等。失覺察者,減三等,罪止杖一百。

若官吏虛立文案,那移出納,及虛出通關,另有本律。其斗級、庫子、攔頭,不知者不坐。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname