Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 205 | Congzheng weiqi 從征違期

凡官軍已承調遣。臨當征討,行師已有起程日期,而稽留不進者,一日,杖七十,每三日加一等。若故自傷殘,及詐 為疾患之類,以避征役者,各加一等,計日坐之。並罪止杖一百,仍發出征。若傷殘至不堪出征,仍選本戶壯丁充補,令其出征。

若軍臨敵境,託故違期,一日不至者,杖一百;不必失誤軍機。三日不至者,斬。監候。統兵官竟行軍法。若能立功贖罪者,從統兵官區處。

條例/tiaoli 1

凡官兵從征,無故起程違期者,官革職,兵杖一百,仍發出征。在外違期者,官革職拿問,兵杖一百,將所俘獲人口入官。出征處所兵丁藐視該管官,干犯號令,違法亂行者,將為首之人正法,為從者俱枷號三個月,杖一百。該管官仍交部議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname