Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 216 | Gonghou siyi guanjun 公侯私役官軍

凡公侯非奉特旨,不得私自呼喚官軍前去役使。違者,初犯、再犯,免罪;三犯,奏請區處。其官軍聽從,及不出征時,輒於公侯之家門首伺立者,官,各杖一百,罷職,發邊遠充軍;軍人,同罪。伯爵有犯,亦准此律奏請。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname