Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 377 | Fujiang junshi bing ji yiyao 夫匠軍士病給醫藥

凡軍士在鎮守之處,丁夫、雜匠在工役之所而有疾病,當該鎮守監督。官司不為行移所司。請給醫藥救療者,笞四十;因而致死者,杖八十。若已行移所司,而不差撥良醫,及不給對症藥餌醫治者,罪同。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname