Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 307 | Zuozhi tongshu ou zhangguan 佐職統屬毆長官

凡本衙門首領官及所統屬官,毆傷長官者,各減吏卒毆傷長官二等。不言折傷者,若折傷不致篤疾,止以傷論。佐貳官毆長官者,不言傷者,即傷而不至篤疾,止以毆論。又各減首領官之罪二等。若減二等之罪,有輕於凡鬥,或與凡鬥相等,而減罪輕者,加凡鬥一等。謂其有統屬相臨之義。篤疾者,絞。監候。死者,斬。監候。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname