HDSLXB

1727諭。嗣後有變產還項。較原叅之數浮多者。俱應議還本人。永為定例。又諭。嗣後交完銀兩應減等發落之人。其銀兩全完時。即行具奏請旨。又議准。除侵盜虧空仍照定例外。其分年追賠拕欠各項銀兩。以一年為一限。計應 追之數。均分三限。務令按限交完。現任職員。初限不完者、解任。令同二限銀兩帶罪完納。如照數全完。准以原官補用。若二限內僅完初限銀兩者。仍帶罪追比。或初限二限均不能完。革去職銜。同三限銀兩一併嚴追。此三限內。止完一限者。仍革職嚴追。或完兩限者。復其職銜帶罪完納。能照數全完者。准其開復補用。儻三限均不能完。則交刑部治罪。所欠銀兩。於家屬名下嚴追。至無祿人等。初限不完、監禁。令同二限銀兩一併追比。如照數全完。暫予釋放。若僅完初限銀兩。二限未能全完者。仍監禁追比。或初限二限均不能完。令該旗該地方官將財產查封。同三限銀兩。一併嚴追。此三限內。止完一限者。暫免其變產。或完兩限者。將本身釋放。財產仍行封守。能照數全完者。本身釋放免罪。財產給還。儻三限俱不能完。即將財產入官變賣。本身交刑部治罪。至追比之項有分二年者。一年不完。照初限例處分。二年俱不完。即照三限例治罪。儻二年內完一年之數者再限一年。仍不能完。或完不足數者。即行治罪。

[view entire text

Table of content

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname