Mongolian Code 1749

Article 105 - 王等故殺別旗之人

一、凡管旗不管旗王、貝勒等將別旗之人故殺、仇殺、謀殺、議殺者,將殺之人償命。王等,罰馬百匹;貝勒、貝子、公等,罰馬七十匹;台吉、塔布囊等,罰馬五十匹,給舆被殺之妻子。若白人,將起意之人斬監候;從者,絞監候,將伊等家産抄舆被殺之妻子;若為助之人,將妻子、産業,送在鄰長處,賞舆有功之台吉等為奴。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - 官員品級

II - hukou chayi戶口差役

III - chaojin nagong 朝進納貢

IV - huibing liangbing 會兵亮兵

V - bianshao 邊哨

VI - qiedao 竊盜

VII - renming 人命

VIII - gaoren chushou 告人出首

IX - nahuo taoren 拿獲迯人

X - xiaozui 小罪

XI - lama guiju 喇嘛規矩

XII - shenli zuian 審理罪案

Index

personname

geoname