Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 190 | Shangshu chenyan 上書陳言 (Sending Memorials or Making Statements to the Throne)

凡國家政令得失,軍民利病,一切興利除害之事,並從五軍都督府、六部官,面奏區處,及聽監察御史、提刑按察司官,各陳所見,直言無隱。

若內外大小官員,但有本衙門不便事件,許令明白條陳,實封進呈,取自上裁。若知而不言,苟延歲月者,在內從監察御史,在外從按察司糾察。

若百工技藝之人,應有可言之事,亦許直至御前奏聞。其言可用,即付所司施行。各衙門但有阻當者,鞫問明白,斬。

其陳言事理,並要直言簡易,每事各開前件,不許虛餙繁文。

若縱橫之徒,假以上書,巧言令色,希求進用者,杖一百。

若稱訴冤枉,於軍民官司,借用印信封皮入遞者,借者及借與者,皆斬。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname