Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 221 | Shandiao guanjun 擅調官軍 (Moving Government Troops without Authorization)

凡將帥部領軍馬、守禦城池及屯駐邊鎮,若所管地方遇有報到草賊生發,即時差人體探緩急聲息,須先申報本管上司,轉達朝廷奏聞,急降御寶聖旨,調遣官軍征討。若無警急不先申上司,雖已申上司不待回報,輙於所屬擅調軍馬及所屬擅發與者,各杖一百,罷職,發邊遠充軍。

其暴兵卒至,欲來攻襲,及城鎮屯聚軍馬之處,或有反叛,或賊有內應,事有警急及路程遙遠者,並聽從便,火速調撥軍馬,乘機剿捕。若賊寇滋蔓,應合會捕者,鄰近衛所,雖非所屬,亦得調發策應,並即申報本管上司,轉達朝廷知會。若不即調遣會合,或不即申報上司,及鄰近衛所不即發兵策應者,並與擅調發罪同。

若親王所封地面有警,調兵已有定制。其餘上司及大臣,將文書調遣將士,提撥軍馬者,非奉御寶聖旨,不得擅離信地。若軍官有改除別職,或犯罪取發,如無奏奉聖旨,亦不許擅動。違者,罪亦如之。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname