Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 429 | Juyu tingqiu daidui 鞫獄停囚待對 (Detaining Prisoners during Interrogations to Wait for Direct Confrontation)

凡鞫獄官推問罪囚,有起內人伴,見在他處官司停囚待對者,雖職分不相統攝,皆聽直行勾取。文書到後,限三曰內發遣。違限不發者,一日笞二十,每一日加一等,罪止杖六十。仍行移本管上司,問罪督發。

若起內應合對問,同伴罪囚已在他處州、縣事發見問者,聽輕囚就重囚,少囚從多囚。若囚數相等者,以從發之囚,送先發官司併問。若兩縣相去三百里之外者,各從事發處歸斷。違者,笞五十。若違法將重囚移就輕囚,多囚移就少囚者,當處官司隨即收問,仍申達所管上司,究問所屬違法移囚之罪。若囚到不受者,一日笞二十,每一日加一等,罪止杖六十。

條例/tiaoli 1

一、問刑衙門行文軍衛、有司提人,遷延三箇月以上不到,經該官吏住俸,候事完之日,方許關支;半年不到,經該官員,叅奏提問。

條例/tiaoli 2

一、在京、在外問刑,例應委官勘問及行軍衛、有司會勘者,如財產等項,限一箇月;勘檢人命,限兩箇月;駮勘者,亦限一箇月。如違及託故推調,不即赴勘者,叅奏提問。仍另行委官,作急勘報。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname