Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 446 | Duanzui budang 斷罪不當 (Deciding Penalties Incorrectly)

凡斷罪應決配而收贖,應收贖而決配,各依出入人罪,減故失一等。

若應絞而斬,應斬而絞者,杖六十。失者,減三等。其已處決訖,別加殘毀死屍者,笞五十。

若反逆緣坐人口,應入官而放免,及非應入官而入官者,各以出入人流罪故失論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname