Da Ming lü jijie fuli 大明律集解附例 (1610)

律/lü 375 | Sishou gonghou caiwu 私收公侯財物 (Privately Accepting Property from Dukes or Marquises)

凡內外各衛指揮、千戶、百戶、鎮撫並總旗、小旗等,不得於私下或明白接受公侯所與寶鈔、金銀、叚疋、衣服、糧米、錢物。若受者,軍官杖一百,罷職,發邊遠充軍;總旗、小旗,罪同。再犯,處死。公侯與者,初犯、再犯,免罪附過;三犯,准免死一次。若奉命征討,與者、受者,不在此限。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Zongmu yu mulu 總目與目錄

Banben ximu 版本細目

Zhutu 諸圖

Sangfu zhidu 喪服制度

Fulu 附錄

Zhengwen 正文

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname