Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

Daqinglü zongmu 大清律總目

名例律

吏律:職制、公式

戶律:戶役、田宅、婚姻、倉庫、課程 、錢債、市廛

禮律:祭祀、儀制

兵律:宮衛、軍政、關津、廄牧、郵驛

刑律:賊盜、人命、鬬毆、罵詈、訴訟、受贓、詐偽、犯姦、雜犯、捕亡、斷獄

工律:營造、河防

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname