Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

Fu nashou li 附納贖例

在京,老疾收贖等罪,俱照外贖例。

依律決配:笞一十、二十、三十、四十、五十;杖六十、七十、八十、九十、一百以上,俱的決。徒一年以下民擺站,軍瞭哨、一年半、二年、二年半、三年、四年、五年。

做工:笞一十,做工一個月,折銀三錢。笞二十,做工一個半月,折銀四錢五分。笞三十,做工二個月,折銀六錢。笞四十,做工二個半月,折銀七錢五分。笞五十,做工三個月,折銀九錢。杖六十,做工四個月,折銀一兩二錢。杖七十,做工四個半月,折銀一兩三錢五分。杖八十,做工五個月,折銀一兩五錢。杖九十,做工五個半月,折銀一兩六錢五分。杖一百,做工六個月,折銀一兩八錢。徒一年,折銀三兩六錢。徒一年半,折銀五兩四錢。徒二年,折銀七兩二錢。徒二年半,折銀九兩。徒三年,折銀十兩八錢。徒四年,折銀十四兩四錢。徒五年,折銀十八兩。

運囚糧:笞一十,運米五斗,折銀二錢五分。笞二十,運米一石,折銀五錢。笞三十,運米一石五斗,折銀七錢五分。笞四十,運米二石,折銀一兩。笞五十,運米二石五斗,折銀一兩二錢五分。杖六十,運米六石,折銀三兩整。杖七十,運米七石,折銀三兩五錢。杖八十,運米八石,折銀四兩。杖九十,運米九石,折銀四兩五錢。杖一百,運米十石,折銀五兩。徒一年,運米十五石,折銀七兩五錢。徒一年半,運米二十石,折銀十兩。徒二年,運米二十五石,折銀十二兩五錢。徒二年半,運米三十石,折銀十五兩。徒三年,運米三十五石,折銀十七兩五錢。徒四年,運米四十石,折銀二十兩。徒五年,運米五十石,折銀二十五兩。

運灰:笞一十,運灰一千二百斤,折銀一兩二錢六分。笞二十,運灰一千八百斤,折銀一兩八錢九分。笞三十,運灰二千四百斤,折銀二兩五錢二分。笞四十,運灰三千斤,折銀三兩一錢五分。笞五十,運灰三千六百斤,折銀三兩七錢八分。杖六十,運灰四千二百斤,折銀四兩四錢一分。杖七十,運灰四千八百斤,折銀五兩零四分。杖八十,運灰五千四百斤,折銀五兩六錢七分。杖九十,運灰六千斤,折銀六兩三錢。杖一百,運灰六千六百斤,折銀六兩九錢三分。徒一年,運灰一萬二千斤,折銀十二兩六錢。徒一年半,運灰一萬八千斤,折銀十八兩九錢。徒二年,運灰二萬四千斤,折銀二十五兩二錢。徒二年半,運灰三萬斤,折銀三十一兩五錢。徒三年,運灰三萬六千斤,折銀三十七兩八錢。徒四年,運灰四萬八千斤,折銀五十兩四錢。徒五年,運灰六萬斤,折銀六十三兩。

運磚:笞一十,運磚七十個,折銀九錢一分。笞二十,運磚一百五個,折銀一兩三錢六分五釐。笞三十,運磚一百四十個,折銀一兩八錢二分。笞四十,運磚一百七十五個,折銀二兩二錢七分五釐。笞五十,運磚二百一十個,折銀二兩七錢三分。杖六十,運磚二百四十五個,折銀三兩一錢八分五釐。杖七十,運磚二百八十個,折銀三兩六錢四分。杖八十,運磚三百一十五個,折銀四兩九分五釐。杖九十,運磚三百五十個,折銀四兩五錢五分。杖一百,運磚三百八十五個,折銀五兩零五釐。徒一年,運磚六百個,折銀七兩八錢。徒一年半,運磚九百個,折銀十一兩七錢。徒二年,運磚一千二百個,折銀十五兩六錢。徒二年半,運磚一千五百個,折銀十九兩五錢。徒三年,運磚一千八百個,折銀二十三兩四錢。徒四年,運磚二千四百個,折銀三十一兩二錢。徒五年,運磚三千個,折銀三十九兩。

運水和炭:笞一十,運水和炭二百斤,折銀四錢。笞二十,和炭三百斤,折銀六錢。笞三十,和炭四百斤,折銀八錢。笞四十,和炭五百斤,折銀一兩。笞五十,和炭六百斤,折銀一兩二錢。杖六十,和炭七百二十斤,折銀一兩四錢四分。杖七十,和炭八百二十斤,折銀一兩六錢四分。杖八十,和炭九百二十斤,折銀一兩八錢四分。杖九十,和炭一千二十斤,折銀二兩零四分。杖一百,和炭一千一百二十斤,折銀二兩二錢四分。徒一年,和炭一千七百斤,折銀三兩四錢。徒一年半,和炭二千五百五十斤,折銀五兩一錢。徒二年,和炭三千四百斤,折銀六兩八錢。徒二年半,和炭四千二百五十斤,折銀八兩五錢。徒三年,和炭五千一百斤,折銀十兩二錢。徒四年,和炭六千八百斤,折銀十三兩六錢。徒五年,和炭八千五百斤,折銀十七兩。

運碎磚:笞一十,運碎磚二千八百斤。笞二十,運碎磚四千二百斤。笞三十,運碎磚五千六百斤。笞四十運,碎磚七千斤。笞五十,運碎磚八千四百斤。杖六十,運碎磚九千八百斤。杖七十,運碎磚一萬一千二百斤。杖八十,運碎磚一萬二千六百斤。杖九十,運碎磚一萬四千斤。杖一百,運碎磚一萬五千四百斤。徒一年,運碎磚二萬四千斤。徒一年半,運碎磚三萬六千斤。徒二年,運碎磚四萬八千斤。徒二年半,運碎磚六萬斤。徒三年,運碎磚七萬二千斤。徒四年,運碎磚八萬四千斤。徒五年,運碎磚一十二萬八千斤。

運石:笞一十,運石一千二百斤。笞二十,運石一千八百斤。笞三十,運石二千四百斤。笞四十,運石三千斤。笞五十,運石三千六百斤。杖六十,運石四千二百斤。杖七十,運石四千八百斤。杖八十,運石五千四百斤。杖九十,運石六千斤。杖一百,運石六千六百斤。徒一年,運石一萬二千斤。徒一年半,運石一萬八千斤。徒二年,運石二萬四千斤。徒二年半,運石三萬斤。徒三年,運石三萬六千斤。徒四年,運石四萬二千斤。徒五年,運石六萬四千一百斤。

惟軍職立功,每年納米十石,定例俱納本色,不許折銀。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname