Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、贖罪囚犯,除在京已有舊例外,其在外審有力、稍有力二項,俱照原行則例擬斷,不許妄引別例,致有輕重。若婦人審有力,與命婦、軍職正妻及例難的決之人贖罪者,笞、杖每一十折收銀錢。其老幼廢疾及婦人、天文生,餘罪收贖者,每笞、杖一十,各贖銀七釐五毫。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname