Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 9

一、鑾儀衛、總小旗并將軍、校尉,犯該一應姦盜、搶奪、誆騙、恐嚇、求索,枉法、不枉法等項罪名,但係行止有虧者,俱各調衛。總小旗仍充原役,將軍、校尉各充軍。其戶內人丁有犯,不在此例。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname