Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 49 | Dachen zhuanshan xuanguan 大臣專擅選官

凡除授官員,須從朝廷選用。若大臣專擅選用者,斬監候。若大臣親戚,非科貢應選等項,係不應選者,非奉特旨,不許除授官職。違者,罪亦如之。受選除者,俱免坐。其見任在朝官員,面諭差遣及外職改除,不問遠近,託故不行者,並杖一百,罷職不敘。

條例/tiaoli 1

一、內外管屬衙門官吏,有係父子、兄弟、叔姪者,皆須從卑迴避。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname