Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、在京見任官員,并辦事進士,乞恩養病者,行原衙門勘實具奏,請旨放回。病痊之日,赴部聽用,仍行巡按御史并按察司查勘。其在外方面有司官員,不許養病。果係真病,巡按并按察司查勘奏請。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname