Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 62 | Jiaojie jinshi guanyuan 交結近侍官員「近侍」包宰執、六科、尚寶、鑾儀衛等衙門言

凡諸衙門官吏,若與內官及近侍人員互相交結,漏泄機密事情,夤緣作弊,內外交通泄漏機密事情,而扶同奏啟,以圖乘機迎合者,皆斬監候,妻子流二千里安置。此亦姦黨一節,但漏泄較紊亂少輕,故止流而安置其妻子,不籍沒其家產。若止以親故往來,無夤緣等弊,不用此律。

條例/tiaoli 1

一、罷閒官吏在京潛住,有擅出入禁門交結者,各門仔細盤詰,拏送該法司,著實究問,發煙瘴地面永遠充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname