Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 63 | Shangyan dachen dezheng 上言大臣德政

凡諸衙門官吏及士庶人等,若有上言宰執大臣美政才德者,非圖引用,便係報私,即是姦黨,務要鞫問窮究所以阿附大臣來歷明白,犯人連名上言,止坐為首者處斬監候,妻子為奴,財產入官。若宰執大臣知情,與同罪,不知者不坐。大臣知情與同罪,亦依名例,至死減一等法,杖一百、流三千里,不追及妻子、財產,及係應議大臣,請旨定奪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname