Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、各布政司并直隸府、州、縣掌印官,如遇各部派到物料,從公斟酌所屬大小豐歉坐派。若豪猾規利之徒,買囑吏書妄稟編派,下屬承攬害民者,俱問發附近衛所充軍。各該掌印官聽從者,參究治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname