Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、將妻妾作姊妹,及將拐帶不明婦女,或將親女并居喪姊妹,嫁賣與人,作妻妾、使女名色,騙財之後,設詞託故,公然領去,或瞰起程中途,聚眾行邀搶人財者,除真犯死罪外,其餘屬軍衛者,發邊衛充軍;屬有司者,發邊外為民。媒人知情,罪同。若婦人有犯,罪坐夫男。若不知情,及無夫男者,止坐本婦,照常發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname