Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 107 | Zhuxu jianü 逐壻嫁女

凡逐已入贅之壻嫁女,或再招壻者,杖一百,其女不坐。後婚男家知而娶或後贅者,同罪。未成婚者,各減五等,財禮入官。不知者,亦不坐。其女斷付前夫,出居完聚。如招贅之女,通同父母,逐壻改嫁者,亦坐杖一百。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname