Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、在京、在外并各邊,一應收放糧草去處,若職官子弟、積年光棍、跟子、買頭、小腳、歇家、跟官、伴當人等,三五成群,搶奪籌斛,占堆行概等項,打攪倉場,及欺陵官攢,或挾詐運納軍民財物者,杖罪以下,于本處倉場門首枷號一個月發落;徒罪以上,與再犯杖罪以下,免其枷號,屬軍衛者發邊衛,屬有司者發附近,俱充軍。干係內外官員,奏請定奪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname