Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 128 | Fuyu qianliang sixia bushu 附餘錢糧私下補數

凡各衙門及倉庫,但有附餘錢糧,須要盡實報官明白立案正收簿內另作數支銷。若監臨主守,將增出錢糧私下銷補別項事故,虧折之數瞞官作弊者,不分首從,並計贓,以監守自盜論其虧折,追賠還官。若內府承運庫收受金帛,當日交割未完者,不許帶出,許令附簿寄庫。若有餘剩之物,本庫明白立案正收,開申戶部作數。若解戶朦朧擅將金帛等物出外者,不分多少,斬;雜犯,准徒五年。守門官失於盤獲搜檢者,杖一百,還職,金帛入官。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname