Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 129 | Sijie qianliang 私借錢糧

凡監臨主守,將係官錢糧等物,乃金帛之類,非下條衣服之屬,私自借用,或轉借與人者,雖有文字,文字兼文約、票批、簿籍,並計所借之贓,以監守自盜論。其非監守之人借者,以常人盜倉庫錢糧論。監守,坐以自盜;非監守,止以常人盜,追出原物入官。若將自己物件抵換官物者,罪亦如之,自己物件亦入官

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname