Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 131 | Nuoyi chuna 那移出納

凡各衙門收支錢糧等物,已有文案以備照、勘合以行移典守者自合依奉出納,若監臨、主守不正收正支,如不依文案勘合,那移出納,還充官用者,並計所那移之贓准監守自盜論,罪止杖一百、流三千里,係公罪,免刺。若各衙門不給半印勘合,擅出權移票關支,或給勘合不立文案放支,及倉庫但據權帖不候勘合,或已奉勘合,不附簿放支者,罪亦如之。各衙門及典守者並計支放之贓,准監守自盜論。其出征、鎮守軍馬經過去處,合付行糧草料,須明立文案,即時應付,具數開申,合干上司准除,不在擅支之限。違而不即應付者,杖六十。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname