Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 132 | Kucheng guyi qinqi 庫秤雇役侵欺

凡倉庫、務場、局院庫秤、斗級,若雇役之人,受雇之人即是主守,或侵欺、或借貸、或移易二字即抵換也,係官錢糧,並以監守自盜論。若雇主同情分受贓物者,罪亦如之。其知情不曾分贓,而扶同雇役者以所盜物捏作見在,申報瞞官,及不首告者,減自盜一等,罪止杖一百,不知者不坐。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname