Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 190 | Congjia jiwei 從駕稽違

天子巡幸從車駕之人,違原定之期不到,及從車駕而先回還者,一日笞四十,每三日加一等,罪止杖一百。百戶以上,各加一等,罪止杖六十、徒一年。若從車駕行而逃者,杖一百,發邊遠充軍。百戶以上,絞監候。親管頭目故縱不到、先回、在逃者,各與犯人同罪,至死減一等。失覺察者,減三等,罪止杖一百。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname