Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 224 | Congzheng shouyu guanjun tao 從征守禦官軍逃

凡軍官、軍人已承調遣從軍征討,私逃還家,及逃往他所者,初犯杖一百,仍發出征;再犯者,絞監候。知在逃之情窩藏者,不問初犯、再犯,杖一百,充軍。原籍及他所之里長知而不首者,杖一百。若征討事畢軍還,而軍官、軍人不同振旅而先歸者,減在逃五等。因而在逃不著伍者,杖八十。若在京各衛守禦軍人在逃者,初犯杖九十,發附近衛分充軍。各處守禦城池軍人在逃者,初犯杖八十,仍發本衛充軍。再犯,不問京衛、外衛,並杖一百,俱發邊遠充軍;三犯者,絞監候。知在逃之情窩藏者,與犯人同罪,罪止杖一百,充附近,不在邊遠處絞之限。里長知而不首者,各減窩藏二等。其從征軍、守禦軍與本管頭目知情故縱者,各隨所犯次數與同罪,罪止杖一百,罷職,附近充軍。其征守在逃官軍自逃日為始,一百日內能自出官首告者,不問初犯、再犯,免罪。若在限外自首者,減罪二等。但於隨處官司首告者,皆得准理,准免罪及減罪二等。若各衛軍人不著本伍,轉投別衛充軍者,同逃軍論。或初、再、三,皆依上文律科斷。京外衛軍人之親管頭目,不行用心鈐束,致有軍人在逃,小旗名下逃去五名者,降充軍人;總旗名下逃去二十五名者,降充小旗。百戶名下逃去十名者,減俸一石;二十名者,減俸二石;三十名者,減俸三石;四十名者,減俸四石。逃至五十名者,追奪,降充總旗。千戶名下逃去一百名者,減俸一石;二百名者,減俸二石;三百名者,減俸三石;四百名者,減俸四石。逃至五百名者,降充百戶,不追封誥。其管軍多者,,以十分為率折算,減俸降級,不及數者不坐。若部下軍人有病亡、殘疾、提撥、征守等項事故不在行伍者,不在此限。

條例/tiaoli 1

一、軍官、軍人遇有征調,點選已定,至期起程,不問已未關給賞賜,若有避難在逃者,依律問斷。其征期已過,送兵部編發宣府、獨石等處沿邊墩臺、哨瞭半年,滿日放回原衛,還職著役。若仍發出征,及哨瞭在逃者,依從征私逃再犯者律,處絞。

條例/tiaoli 2

一、輪操官軍逃在京城內外潛住者,初犯打七十,再犯打一百,送操事例,發落官旗。無力納贖者,就在原問衙門單衣決打。若逃回原籍、原衛者,以越關論。其在逃三次者,不分革前革後,各免決打,納贖。京衛調外衛,外衛調邊衛,俱帶俸食糧差操。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname