Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 4

一、直隸、江南、山東等處各屬馬驛,僉到馬頭,情願雇募土民代役者,聽。若用強包攬者,問罪,旗軍發邊衛,民并軍丁人等發附近,俱充軍。其有光棍交通包攬之徒,將正身姓名,捏寫虛約,投託官豪勳戚之家,前去原籍,妄拏正身家屬,逼勒取財者,所在官司,應提問者提問,應奏請者,將人員羈留,奏請提問,俱照前例充軍。該管官司坐視縱容者,參究治罪。光棍妄拏逼勒,問恐嚇詐欺罪律,餘同上。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname