Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 253 | Gongshi yingxing jicheng 公事應行稽程

凡公事有應起解官物、囚徒、畜產,差人管送,而輒稽留,及一切公事有期限而違者,一日笞二十,每三日加一等,罪止笞五十。若起解軍需,隨征供給,而管送兼稽留違限者,各加二等,罪止杖一百。以致臨敵缺乏,失誤軍機者,斬監候。若承差人誤不依題寫去處,錯去他所,以致違限者,減本罪二等。事干軍務者,不減。或笞,或杖,或斬,照前科罪。若由公文題寫錯而違限者,罪坐題寫之人,承差人不坐。

條例/tiaoli 1

一、各處有司,起解逃軍,并軍丁及充軍人犯,量地遠近,定立程限,責令管送。若長解縱容在家,遷延不即起程,違限一年之上者,解人發附近,正犯原係附近,發邊衛;原係邊衛,發極邊衛分,各充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname