Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 274 | Jieqiu 劫囚

凡劫囚者,皆不分首從,斬監候。但劫即坐,不須得囚。若私竊放囚人逃走者,與囚同罪,至死者減一等。雖有服親屬,與常人同。竊而未得囚者,減二等。因而傷人者,絞監候;殺人者,斬監候。雖殺傷被竊之囚亦坐前罪,不問得囚、未得囚。為從,各減一等。承竊囚與竊而未得二項。若官司差人追徵錢糧,勾攝公事,及捕獲罪人,聚眾中途打奪者,首,杖一百、流三千里。因而傷差人者,絞監候。殺人及聚至十人,九人而下,止依前聚眾科斷,為首者斬監候,下手致命者絞監候,為從各減一等。其率領家人隨從打奪者,止坐尊長。若家人亦曾傷人者,仍以凡人首從論。家長坐斬,為從坐流,不言殺人者,舉輕以該重也。其不于中途而在家打奪者,若打奪之人原非所勾捕之人,依威力于私家拷打律,主使人毆者,依主使律。若原係所勾捕之人自行毆打,在有罪者,依罪人拒捕律;無罪者,依拒毆追攝人律。

條例/tiaoli 1

一、凡官司差人追徵錢糧,勾攝公事,并捕獲罪人,但聚眾至十人以上,中途打奪,為從者如係親屬,并同居家人,照常發落。若係異姓,同惡相濟,及槌師打手,俱發邊衛充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname