Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 287 | Gongqu qiequ jiewei dao 公取竊取皆為盜

凡盜,公取、竊取皆為盜。公取,謂行盜之人公然而取其財,如強盜搶奪。竊取,謂潛行隱面,私竊取其財,如竊盜掏摸,皆名為盜。器物、錢帛,以下兼官、私言,之類,須移徙已離盜所,方謂之盜,珠玉、寶貨之類,據入手隱藏,縱在盜所未將行,亦是為盜。其木石重器,非人力所勝,雖移本處,未載間,猶未成盜,不得以盜論。牛馬、駝驘之類須出闌圈,鷹犬之類須專制在已,乃成為盜。若盜馬一匹,別有馬隨,不合併計為罪。若盜其母而子隨者,皆並計為罪。此條乃以上盜賊諸條之通例。未成盜而有顯跡證見者,依已行而未得財科斷;已成盜者,依律以得財科斷。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname