Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 397 | Tuliuren tao 徒流人逃

凡徒流遷徙囚人已到配所,於所役限內而逃者,一日笞五十,每三日加一等,罪止杖一百,仍發配所。其徒囚照依原犯徒年,從新拘役。役過月日,並不准理。若官司起發已經斷決徒流、遷徙、充軍囚徒,未到配所,中途在逃者,其計日論罪亦如配所限內而逃者論之。配所主守及途中押解人不覺失囚者,一名杖六十,每一名加一等,罪止杖一百,皆聽一百日內追捕。配所提調官及途中長押官,減主守及押解人罪三等。配所罪責限限內能自捕得,或他人捕得,若囚已死,及自首,皆免罪。故縱者,不分官役,各與囚之徒、流、遷徙同罪。受財者,計所受贓以枉法從重論。贓罪重,以枉法科之。縱罪重,仍以故縱科之。

條例/tiaoli 1

一、積年民害,官吏見在各處軍者、軍工者,工;安置者,安置。設若潛地逃回,兩鄰親戚即當速首,拿赴上司,毋得容隱在鄉,以為民害。敢有容隱不首者,亦許四鄰首。其容隱者,同其罪,而遷發之,以本家產業給賞其首者。

條例/tiaoli 2

一、凡問發充軍人犯逃回,原犯真犯死罪,免死充軍者,照依原問死罪處決。雜犯死罪以下充軍者,初犯,問罪枷號三個月,仍發本衛;再犯,枷號三個月,調極邊衛。若犯至三次,通係著伍,以後者,即依守禦官軍律絞。有一次中途在逃者,即不得絞。其有在逃遇赦者,不分初犯、再犯,俱免枷號,仍發原衛。三犯,亦併論擬絞,奏請定奪。

條例/tiaoli 3

一、各處有司起解逃軍,併軍丁及充軍人犯,量地遠近,定立程限,責令管送。若長解縱容在家遷延,不即起程,違限一年之上者,解人發附近,正犯原係附近,發邊衛;原係邊衛,發極邊衛分,各充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname