Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 407 | Zhushou jiaoqiu fanyi 主守教囚反異反,訓翻

凡司獄官典、獄卒教令罪囚反異成案,變亂已經勘定之事情,及與通傳言語于外人,以致罪人扶同,有所增入他人、去自己之罪者,以故出入人罪論。外人犯教令、通傳有所增減者,減主守一等。若官典、獄卒容縱外人入獄,及與囚傳通言語,走泄事情,於囚罪無增減者,笞五十。若官典、獄卒、外人受財者,並計入己贓以枉法從重論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname