Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 411 | Laoyou bu kaoxun 老幼不拷訊

凡應八議之人,禮所當優,及年七十以上,老所當恤、十五以下,幼所當慈,若廢疾,疾所當矜者,如有犯罪,官司並不合用刑拷訊,皆據眾證定罪,違者以故失入人罪論。故入抵全罪,失入減三等。其於律得相容隱之人,以其情親有所諱,及年八十以上、十歲以下,若篤疾,以其免罪有所恃,皆不得令其為證,違者笞五十,皆以吏為首,遞減科罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname