Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、在京在外問刑,例應委官勘問,及行軍衛有司會勘者,如財產等項,限一個月勘檢,人命限兩個月。駁勘者,亦限一個月。如違及託故推調,不即赴勘者,參奏提問,仍另行委官,作急勘報。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname