Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 418 | Yousi jueqiu dengdi 有司決囚等第

有司於獄囚始而鞫問明白,繼而追勘完備,徒、流以下從各府、州、縣決配。至死罪者,在內聽監察御史,在外聽提刑按察司,審錄無冤,依律議擬斬、絞情罪,轉達刑部更加斟酌,定議奏聞,候有決單回報。直隸去處,從刑部委官與監察御史,在外去處,從布政司委官與按察司官,公同審決。其公同審決之際,若犯人自行反異原招家屬代訴稱冤,即便再與推鞫。事果違枉,即公同將原問、原審官吏通問改正。同將原問、原審官吏通行提問,改正其罪。其審錄無冤,審決官故延不決者,杖六十。若囚犯明稱冤抑,審決官不為申理改正者,以入人罪,故,或受贓挾私,,或一時不及參究,論。

條例/tiaoli 1

一、在京法司,監候、梟首重囚在監病故,凡遇春夏,不係行刑時月,及雖在霜降以後、冬至以前,若遇聖旦等節,或祭祀、齋戒日期,照常相埋,通類具奏。

條例/tiaoli 2

一、人命至重,死者不可復生,每至霜降後,但有該決重囚,著三法司奏請,會多官人等,從實審錄,庶無冤枉。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname