Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 423 | Yuqiu qu fubian 獄囚取服辯服者,心服;辯者,辯理。不當則辯,當則服。或服或辯,故曰服辯

凡獄囚有犯徒、流、死罪,鞫獄官司各喚囚及其家屬到官,具告所斷罪名,仍取囚服辯文狀,以服其心。若不服者,聽其文狀中行辯理,更為詳審。違者,徒、流罪,笞四十;死罪,杖六十。其囚家屬在三百里之外不及喚告者,止取囚服辯文狀,不在具告家屬罪名之限。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname