Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 295 | Caisheng zhege ren 採生折割人

凡採生折割,兼已殺及已傷言,人者,首,凌遲處死,財產斷付死者之家,妻子及同居家口,雖不知情,並流二千里安置。採生折割人是一事,謂取生人耳目、臟腑之類而折割其肢體也。此與支解事同,但支解者止欲殺其人而已,此則殺人而為妖術以惑人,故又特重之。為從加功者,斬,財產家口不在斷付應流之限。不加功者,依謀殺人律減等。若已行而未曾傷人者,首,亦斬,妻子流二千里,財產及同居家口不在斷付應流之限。為從加功者,杖一百、流三千里。不加功者亦減一等。里長知而不舉者,杖一百,不知者不坐。告獲者,官給賞銀二十兩。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname