Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡因事聚眾,將本管官及公差勘事、催收錢糧等項,一應監臨官毆打綁縛者,俱問罪,不分首從,屬軍衛者,發極邊衛分充軍;屬有司者,發邊外為民。若止是毆打,為首者俱照前充軍為民問發。若是為從,與毀罵者,武職并總小旗,俱改調衛所;文職并監生、生員、冠帶官、吏典、承差、知印,革去職役為民。軍民舍餘人等,各枷號一個月發落。其本管并監臨官,與軍民人等飲酒、賭博、宿娼自取陵辱者,不在此例。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname