Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 325 | Ou jiqin zunzhang 毆期親尊長

凡弟妹毆同胞兄姊者,姊妹雖出嫁,兄弟雖為人後,降服,其罪亦同,杖九十、徒二年半;傷者,杖一百、徒三年;折傷者,杖一百、流三千里。刃傷,不論輕重,及折肢,若瞎其一目者,絞。以上各依首從法。死者,不分首從,皆斬。若姪毆伯叔父母、姑,是期親尊屬,及外孫毆外祖父母,服雖小功,其恩義與期親並重,各加毆兄姊罪一等。加者,不至于絞。如傷,折肢、瞎目者,亦絞。至死者,亦皆斬。其過失殺傷者,于加等上各減本殺傷兄姊及伯叔父母姑、外祖父母罪二等,不在收贖之限。故殺者,皆不分首從,凌遲處死。若卑幼與外人謀、故殺親屬者,外人造意下手,從而加功、不加功,自依凡人故殺律科罪,不在皆斬皆凌遲之限。其期親兄姊毆殺弟妺,及伯叔姑毆殺姪并姪孫,若外祖父母毆殺外孫者,杖一百、徒三年。故殺者,杖一百、流二千里。篤疾至折傷以下,俱勿論。過失殺者,各勿論。

條例/tiaoli 1

一、凡卑幼毆期親尊長,執有刀刃趕殺,情狀兇惡者,雖未傷,依律問罪,發邊衛充軍。

條例/tiaoli 2

一、凡兄與叔伯謀奪弟姪財產、官職等項,故行殺害者,問罪,屬軍衛者,發邊衛充軍;屬有司者,發邊外為民,斷給財產一半,與被殺家屬養贍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname