Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 3

一、各處姦徒,串結衙門人役,假以上司訪察為由,纂集事件,挾制官府,陷害良善,或詐騙財物,或報復私讎,名為窩訪者,事發,勘問得實,依律問罪,用一百二十觔枷枷號兩個月發落。該徒流者,發邊衛充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname