Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 350 | Wugao chongjun ji qianxi 誣告充軍及遷徙

凡誣告充軍者,民告,抵充軍役;軍告,發邊遠充軍。此係誣告人律內充軍,若誣告人例內充軍者,只依誣告律科斷,不用此律。若官吏故將平人頂替他人軍役者,以故出入人流罪論,杖一百、流三千里。若誣告人說事過錢者,於遷徙比流減半准徒二年上,加所誣罪三等,併入所得笞、杖通論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname