Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 362 | Zhawei zhishou 詐為制書詐為,以造作之人為首從坐罪,轉相謄寫之人非是

凡詐為原無制書,及增減原有者,已施行,不分首從,皆斬監候。未施行者,為首絞監候,為從者減一等。傳寫失錯者,為首杖一百,為從者,減一等。詐為將軍、總兵官、六部、都察院、都指揮使司、內外各衛指揮使司,守禦緊要隘口千戶所文書,套畫押字,盜用印信,及將空紙用印者,必盜用印方坐,皆絞監候,不分首從。未施行者,為首減一等,為從又減一等。詐為察院、布政司、按察司、府、州、縣衙門印信文書者,為首杖一百、流三千里。詐為其餘衙門印信文書,杖一百、徒三年,為從者減一等。未施行者,各分首從,減一等。若有規避事重於前事者,從重論。如詐為出脫人命,以規避抵償,當從本律科斷之類。其詐為制書及文書,所施行之處,當該官司知而聽行,各與同罪,至死減等,不知者不坐。一將印信空紙捏寫他人文書,投遞官司害人者,依投匿名文書告言人罪者律。盜用欽給關防與印信,同有例在。

條例/tiaoli 1

一、詐為將軍、總兵官、六部等衙門文書,依律問斷外,若詐為察院、布政司、按察司、府、州、縣及其餘衙門文書,誆騙科斂財物者,問發邊衛充軍。

條例/tiaoli 2

一、凡詐為各衙門文書,盜用印信者,不分有無押字,依律坐罪。若止套畫押字,各就所犯事情輕重,查照本等律條科斷。其詐為六部各司、軍衛各所文書者,俱與其餘衙門同科。

條例/tiaoli 3

一、通政司、大理寺、鹽運司、部屬各管軍所,仍將其餘衙門擬斷。若情犯深重者,聽臨時查照,比依何衙門具由,奏請定奪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname