Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 385 | Dubo 賭博

凡賭博財物者,皆杖八十,在場之財物入官。其開張賭坊之人,雖不與賭列同罪,坊亦入官,止據現發為坐。職官加一等。若賭飲食者,勿論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname