Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 6 | Zhiguan youfan 職官有犯

凡在京在外大小官員,有犯公私罪名,所司開具事由,實封奏聞請旨,不許擅自勾問。指所犯事重者言,若事輕傳問,不在此限。若許准推問,依律議擬,奏聞區處,仍候覆准,方許判決。

若所屬官被本管上司非禮陵虐,亦聽開具陵虐實跡,實封徑自奏陳。其被參後,將原參上司列款首告者,不准行,仍治罪。

條例/tiaoli 1

各處大小土官,有犯徒流以上依律科斷,其杖罪以下交部議處。

條例/tiaoli 2

廕生,及恩、拔、歲、副貢,監生有應題參處分者,聽各衙門題參。其例監生有事故應黜革者,不必題參,咨報國子監,國子監察明黜革,知照禮部。

條例/tiaoli 3

給劄歸農之人,若恣肆虐民,占人廬舍,奪人田土,擾害地方者,該督撫掣回官劄,照民例治罪。其入伍給劄官員有犯,交部議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname