Da Qing lüli 大清律例 (1740)

律/lü 306 | Ou zhishi ji benguan zhangguan 毆制使及本管長官

朝臣奉制命出使,而所在官吏毆之,及部民毆本屬知府、知州、知縣,軍士毆本管官,若吏卒毆本部五品以上長官,杖一百、徒三年。傷者,杖一百、流二千里。折傷者,絞。監候。不言篤疾者,亦止於絞。吏卒毆六品以下長官,各兼毆與傷,及折傷而言。五品以上罪三等。軍民吏卒毆佐貳官、首領官,又各遞減一等。佐貳官減長官一等,首領減佐貳一等,如軍民吏卒減三等,各罪,輕於凡鬥,及與凡鬥相等,皆謂之。減罪輕者,加凡鬥兼毆與傷及折傷。一等;篤疾者,絞;監候。死者,不問制使、長官、佐貳、首領,並斬。監候。若流外雜職官及軍民吏卒,毆非本管三品以上官者,杖八十、徒二年。傷者,杖一百、徒三年。折傷者,杖一百、流二千里。毆傷非本管五品以上官者,減三品以上罪二等。若減罪輕於凡鬥傷,及毆傷九品以上至六品官者,各加凡鬥傷二等。不言折傷、篤疾、至死者,皆以凡鬥論。

其公使人在外毆打所在有司官者,罪亦如之。亦照毆非本管官之品級科罪。被毆所屬上司拘問。如統屬州縣官毆知府,固依毆長官本條,減吏 卒二等。若上司官小,則依下條上司官與統屬官相毆科之。首領毆衙門長官,固依毆長官本條減吏卒二等。若毆本衙門佐貳官,兩人品級與下條九品以上官同,則依下條科之。若品級不與下條同,則止依凡鬥。如佐貳首領自相毆,亦同凡鬥論罪。

條例/tiaoli 1

因事聚眾將本管官,及公差勘事催收錢糧等項一應監臨官毆打、綁縛者,不分首從,屬軍衛者,發極邊充軍;屬有司者,發邊外為民。若止毆打,為首者,照前問發。為從,與毀駡者,武職并總隊,文職并監生、生員、冠帶、官、吏典、承差,俱革去職役,依律問擬,為民。軍民人等,各枷號一個月,仍照律擬斷發落。其本管并監臨官,與軍民人等飲酒、賭博、宿娼,自取陵辱者,不在此例。

條例/tiaoli 2

凡軍民人等,毆死在京見任官員,照毆死本管官律,擬斬監候。若謀死者,擬斬立決。

條例/tiaoli 3

八旗兵丁,並無私讎別故,因管教將本管官戳死者,本犯即行正法,妻子發遣[黑龍江],領催、族長,各鞭一百。若閒散及護軍披甲人記讎,將該管官動兵刃致傷者,本犯即行正法,妻子免發遣,領催、族長各鞭五十。若殺死者,領催、族長各鞭八十,係官交部議處。其平日不能管教之該管各官,交部分別議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

序奏 Xu Zou

Edition detail

諸圖 Zhutu

目錄 | Content

第一部 | 名例律 Mingli lü

第二部 | 吏律 Lilü

第三部 | 戶律 Hulü

第四部 | 禮律 Lilü

第五部 | 兵律 Binglü

第六部 | 刑律 Xinglü

第七部 | 工律 Gonglü

Index

propername

bookname

personname